Disclaimer

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Dokter Charlotte Nelissen met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 56 3740 Bilzen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0690912192 . (Hierna: “Dokter Charlotte Nelissen”). 

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen behandelingsovereenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de patiënt.

Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de patiënt. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de patiënt én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten zal steeds mondeling besproken worden tijdens de consultatie. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. A

Duur en beëindiging van de overeenkomsten

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de patiënt zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt, in geval de patiënt zijn facturen niet voldoet of in geval de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Dr. Charlotte Nelissen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. 

Intellectuele eigendomsrechten

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Dr. Charlotte Nelissen, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan men bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aangevraagd via info@dokternelissen.be. 

Vertrouwelijkheid en privacy

Dr. Charlotte Nelissen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacy & Cookie Policy.

Aansprakelijkheid

De diensten en producten van Dr. Charlotte Nelissen worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor de diensten en producten geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. 

Indien de patiënt niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt deze geacht dit bij Dr. Charlotte Nelissen te melden. Er zal dan, binnen het mogelijke en in onderling overleg, getracht worden alsnog de patiënt tevreden te stellen. 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Overmacht

In geval van overmacht is Dr. Charlotte Nelissen niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Dr. Charlotte Nelissen en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de patiënt en Dr. Charlotte Nelissen, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Dr. Charlotte Nelissen is te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies. 

Bevoegdheid en toepasselijke recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Behoud je frisse uitstraling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x